Allmänna villkor

§1. INFORMATION OM ANVÄNDARVILLKOR

 

Dessa användarvillkor (nedan kallad Användarvillkoren) gäller för Laddaelbilen.se (www.laddalebilen.se), en informations- och nyhetsportal för elbilar, laddhybrider och laddning som ägs av LASAR INVEST AB, Sverige, organisationsnummer, 556876-7163 (nedan kallad Laddaelbilen.se).


Genom att gå in på Laddaelbilen.se's webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har Användarvillkoren företräde framför villkor för produkten eller tjänsten, såvitt avser Laddaelbilen.se's ansvar gentemot besökaren.


Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna.


§2. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN


Laddaelbilen.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på Laddaelbilen.se och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda Laddaelbilen.se's produkter eller Tjänster.

 

§3. TJÄNSTEBESKRIVNING


Laddaelbilen.se är Sveriges största omfattande guide och nyhetsportal som enbart fokuserar på elbilar och laddning. Laddaelbilen.se har som mål att på ett enkelt sätt skapa intresse och ytterligare kunskap för att främja elbils- och laddinfrastruktursutvecklingen i Sverige och riktar sig främst till privatpersoner. Laddaelbilen.se är helt oberoende och ägs inte av någon enskild tillverkare av fordon, laddinfrastruktur eller energileverantör.

Laddaelbilen.se erbjuder också produkter och tjänster via sin webbshop. Köp av dessa produkter och tjänster regleras enligt separata försäljningsvillkor som godkännes vid köp.


§4. ANSVARSBEGRÄNSING


Informationen som förmedlas via Laddaelbilen.se ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller tillbehör, eller som en rekommendation i något avseende från Laddaelbilen.se. Kontrollera därför alltid att information gällande specifik produkt, tjänst eller tillbehör avseende prestanda, pris, leverans eller kvalitet stämmer överens med informationen från (t.ex. biltillverkare, generalagent, återförsäljare eller annan representant). Laddaelbilen.se kan inte ställas till svars för om webbplatsen inte är uppe eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Laddaelbilen.se kan ej heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare, annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Tjänster, information och material på denna hemsida (innefattande bland annat text, grafik, länkar m.m.) tillhandhålls i befintligt skick utan garantier och utan ansvar för Laddaelbilen.se. I synnerhet ansvarar Laddaelbilen.se inte för att informationen är korrekt, fullständig, aktuell eller att användningen av hemsidan inte medför risk för virus eller annan skada. Laddaelbilen.se friskriver sig så långt det är tillåtet enligt lag innefattande bland annat friskrivning för äganderätt, immaterialrättsligt intrång, acceptabel kvalitet eller lämplighet för särskilt ändamål.


§5. ANVÄNDARUPPFÖRANDE


Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att: (a) skada underåriga på något sätt; (b) störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna; (c) med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse; (d) samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare; eller (e) återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.

 

Laddaelbilen.se ansvarar inte för några kommentarer som är inskickade av användaren. Laddaelbilen.se förbehåller sig rätten att redigera bort sådant material som anses som olämpligt. Laddaelbilen.se och dess ägare kan under inga omständigheter hållas ansvariga för texter som användare har skrivit. Användargenererade texter är alltid separerade med en bred avskiljningslinje.


Du accepterar att inte ladda upp, skicka, e-posta eller på annat sätt överföra: (a) Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp: (b) Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt ("Rättighet") hos tredje part; (c) obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, "skräpmail", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål; eller (d) annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.


§6. LÄNKAR


Laddaelbilen.se, eller tredje part, kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att Laddaelbilen.se inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att Laddaelbilen.se inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att Laddaelbilen.se inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att Laddaelbilen.se inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera Laddaelbilen.se i tvist mellan dig och tredje part.


§7. UPPHOVSRÄTT


Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om Laddaelbilen.se eller dess innehåll tillhörande tredje parter. Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk.


§8. ERSÄTTNING


Du accepterar att ersätta Laddaelbilen.se, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot Användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.


§9. ALLMÄN INFORMATION


Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av Laddaelbilen.se och tillhörande Tjänster och produkter, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.


För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. Tvisten skall avgöras i Stockholm av Stockholms tingsrätt som slutlig instans. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet.


Vare sig du eller Laddaelbilen.se har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående intressebolag. Laddaelbilen.se's Personuppgiftspolicy (PUL) Denna hemsida tillhör LASAR INVEST AB, org. nr. 556876-7163, Timmermansgatan 33, 118 55 Stockholm.